TJÄNSTER

Sotning

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Ventilationsrengöring

Hur ofta bör man göra en ventilationsrengöring?

Det beror faktiskt helt på vad för hushåll du bor i, men vi på rekommenderar i regel att man gör en ventilationsrengöring ungefär var 5:e år. Sen finns det dem som har många barn i hushållet och eller husdjur.

Ju fler människor som vistas i bostaden och även husdjur anstränger ventilationssystemet, och gör att det kan behöva rengöras oftare, exempelvis var 3:e år.

Varför ska man rengöra ventilation?

Den främsta anledningen att rengöra ventilation är inomhusklimatet, att ni som vistas och bor i huset ska andas bra luft! Det sägs att ett ventilationssystem som inte rengörs redan efter 3 år tappar 30 % av sin kapacitet. En annan anledning att rengöra ventilationen är att när systemet tappar i flöde ökar risken för rötangrepp och fuktskador i tvättstuga och andra våtutrymmen.

Uppvärmningskostnaderna för huset minskar för dig som har frånluftsvärmepump eller annan typ av värmeåtervinning när du gör en ventilationsrengöring. Sist men inte minst löper barn en större risk att utveckla astma och allergier i ett hus med dåligt inomhusklimat.

Ventilationskontroll för privatpersoner

Vi gör även ventilationskontroller hos privatpersoner. Det huvudsakliga syftet är för att ni som husägare ska få en bild av hur det ser ut i era kanaler idag. Efteråt får ni ett protokoll på att detta blivit utfört, samt förslag på åtgärder om det skulle visa sig att er ventilation är bristfällig. Vi kan även lämna offert på vad det skulle kosta att åtgärda det aktuella problemet.

Provtryckning hus

När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.

En provtryckning är en första indikator på att huset fungerar som det var tänkt från början.

En av förutsättningarna för att bygga ett riktigt energisnålt hus är att det är absolut tätt så att alla luftrörelser är kontrollerade.
Täthetsprovning mäter byggnadselementens täthet. Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolationsförmåga och energiförbrukningen ökar markant om inte tillräcklig täthet uppnås.

Trycktest

Ett trycktest går till på det viset att en fläkt ansluts till en av dörrarna i fastigheten. Därefter skapar vi ett undertryck och sedan övertryck i huset. Av testen får vi ett medelvärde på byggnadens läckagetal.
Provtryckningen visar om byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer. BBR 9:4.

Täthetskontroll varför?

Vi har idag uppnått isolerings tjocklekar, där mera isolering bara hjälper om klimatskärmen är tät. Det vill säga väggar, golv och tak.

En tät klimatskärm betyder för det första, att energibehovet hålls nere. För det andra är det möjligt att styra ventilationen efter behov och inte efter hur det blåser just denna dag.

Täthet kräver ventilation.

Många är av den uppfattningen att, gamla hus var sunda att bo i, för att dem var otäta. Utifrån det menar många också idag att det är fel att vi ska bygga täta hus ” De gamla var ju bra” Det är möjligt att gamla hus var sunda, men de medförde även en värmeräkning som ingen idag kan acceptera.

Ett tätt hus kräver självklart ventilation. Men ventilationen ska inte komma genom otätheter i klimatskärmen, den ska vara kontrollerad.

Alla vet vi att, drag eller kallras ger en känsla av obehag. Därför är det viktigt att kunna reglera ventilationen.
En typisk villa förlorar cirka 1/3 av tillförd energi genom klimatskärmen, 1/3 genom dörrar och fönster och 1/3 genom otätheter i klimatskärmen.

Uppvärmningkostnad

Det absolut effektivaste sättet att spara in på din uppvärmningskostnad, är att försäkra dig om att din klimatskärm är tät. Ett par timmars arbete med effektiv tätning av diffusionsspärren, b.la se till att alla skarvar är i hoptejpad. Det reducerar otätheterna med 25 – 50 %, som faktisk ger dig en besparing på värmeräkningen på 10 – 20 %.
Om byggnationen ytterligare projekteras med fokus på, var och hur diffusionsspärren placeras i konstruktionen, så att genomförringar av installationer helt undviks kan besparingarna vara ytterligare större.

Tryckprova

Därför ska du tryckprova klimatskalet i rätt stadium av byggnationen, väntar du till ditt hus är inflyttningsklart och där finns brister, blir det problematisk samt kostsamt att åtgärda dessa.

Ozonsanering

Ozonsanering – tar bort källan till odören!

Våra ozongeneratorer kan bland annat användas inom följande områden för att dräpa odören helt:

– Ozonsanering kan du få beställt till din bil, husvagn, båt, lägenhet, garage eller hus.

– utrymmen där avlidna personer eller djur legat under längre tid

– utrymmen som bär på någon form av virus

– utrymmen som där legat/ligger avföring eller urin i

– rökskadade utrymmen, tex efter tobak och brand

– utrymmen där det förvarats hushållsopor i eller tex soprum

– mögelskadade utrymmen (på ytliga mögelskador)

OVK Ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3:e eller 6:e år (återkommande besiktning)

Besiktningar

Vi hjälper er med nedanstående besiktningar:
Våra besiktningar utförs alltid av en kvalificerad besiktningsman.

Installationsbesiktning:

När ni monterat en ny eldstad/skorsten.

När ni byter ut en gammal eldstad/skorsten mot en ny.

Försäljningsbesiktning:

När ni står i begrepp att sälja/köpa er fastighet.

Statusbesiktning:

När ni vill veta hur er eldstad/skorsten ”mår”.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

Sotbildning och beläggningar

Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

Temperaturförhållanden

Tryckförhållanden och täthet

Drift och skötsel

Sprängningsbesiktning:

När sprängning eller markarbeten/pålning utförs i närheten av er fastighet.

Kamerainspektion:

Invändig kontroll av rökkanal, imkanal eller ventilationskanal.

Kajbo

I alla kanaler och skorstenar samlas skräp och smuts.
De måste rensas med jämna mellanrum för att fungera på rätt sätt.

Kajbon är ett vanligt problem. Kajor bygger ofta sina bon i kanalerna i våra skorstenar vilket leder till försämrad ventilation i våra fastigheter. De kan också utgöra en ökad brandrisk.

Kontakta oss så kan vi hjälpa er att rensa era skorstenskanaler och avlägsna kajbon och andra stopp.

Efter att vi tagit bort kajbon kan vi montera skorstensskydd så att problemet inte uppstår igen.

Har ni köpt en ny eldstad och behöver hjälp med att få den monterad, kontakta oss.

     

Har ni fått anmärkning på att ert takskydd är bristfälligt, kontakta oss så hjälper vi er.

Insatsrör

– ventilation, frisk luft och säkerhet för ditt hem. Säkerheten i hela värmesystemet beror inte bara på valet av material och installation av skorstenen, men även om det korrekta valet av skorstenar.

Moderna kanaler för skorstenar och rökkanaler skall vara starka och hållbara. Skorstenar för eldstäder måste tåla höga temperaturer och uppfylla alla krav på brandsäkerhet.

Vi hjälper dig välja det bästa alternativet och gör kvalitetsinstallationer och byte av rör.

Använd ROT-avdrag på arbetet!

Upp till 30 % rabatt kan du få när du använder ROT-avdrag på montering av insatsrör!

Installation insatsrör i skorsten

Installation insatsrör i rökkanaler eller ventilationskanaler är en effektiv reparationsmetod som man använder för att ha en säker rökkanal och/eller bra ventilation i huset. Insatsrör betyder att man monterar ett rostfritt syrafast böjbart rör i hela kanalens längd. Det börjas med bottenkrona och avslutas med toppfoder. Utrymmet mellan murstock och rör fylls med isoleringsmaterial som kallas Vermikulit.

Vi erbjuder hjälp med att installera rostfria flexibla insatsrör av hög kvalitet med garanti 10 år eller 30 år.

Glidgjutning

Glidgjutning innebär att man renoverar sin utdömda skorsten genom att gjuta en ny kanal inuti i den gamla rökkanalen. Man använder helst en keramisk glidgjutningsmassa på den gamla kanalens innerväggar och då tätar man alla hål och ojämnheter. Detta leder till att röken får lättare att passera genom skorstenen och sotpartiklarna fastnar inte lika lätt på skorstensväggarna.

Genom att glidgjuta kan man själv renovera en gammal skorsten, så att den återigen kan godkännas för användning.

För att leda in verktyg för rengöring(krejs) tas ett arbetshål upp strax ovanför eldstaden. Det finns alternativa metoder men den traditionella är att man måste göra detta arbetshål. Skorstenen ska rengöras mekaniskt med krejs ren från sot och tjära så gått det går.

Glidgjutningsmassan trycks sedan fast mot kanalväggarna med hjälp av dragkudden, som ger ett konstant och jämt fördelat tryck även om rökkanalen är ojämn. Glidgjutningsmassan är väldigt ”kletig” och fastnar lätt mot väggarna. Dragkudde och glidgjutningsmassa dras genom hela kanalen tills den är helt rök- och gastät samt har så jämt yta som möjligt.

Genom att glidgjuta får man slätare väggar som bidrar till minskad risk för sotavlagringar. Glidgjutningsmassan ger skorstenen högre motståndskraft mot kondens. Den kan även användas för renovering av kakelugnar.

Om rökkanal har varit belagd med eldningsförbud, skall den provtryckas och godkännas av godkänd besiktningsman innan den får tas i bruk, vilket vi naturligtvis ombesörjer åt er.

Skorstensbesiktning​

Vi utför installations-, status- och överlåtelsebesiktningar av eldstäder och rökkanaler enligt SSR Godkänd® Branschstandard. Vi utför också vibrations- och stötsyneförrättningar (Sprängbesiktningar) enl. Svensk Standard.

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll utföras av en som är behörig av kommunen. Endast yrkesutbildade skorstensfejartekniker får utföra brandskyddskontroll. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan leda till brand.

Sotning

Sotning av eldstäder, rökkanaler samt imkanaler är en mycket viktigt uppgift för att förebygga bränder. Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivaste sätt.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. OVK görs med olika intervaller (3 eller 6 år) beroende på vilken typ ventilationssystemet är och vilken typ av byggnad. Bygg och miljöförvaltningen har hand om lokala myndighetstillsynen och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Ventilationsrensning

Vid dålig luftomsättning hjälper vi dig med en ventilationsrensning. Genom att ta bort smuts i ventilationskanalerna får du ett bättre klimat. En av de vanligaste bristerna vid OVK är just försmutsade kanaler.

Copyright 2018 © All rights Reserved. Design by Black Pixel​