Vi har kunskap och utrustning att genomföra sotning på ett effektivt sätt.

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Får jag välja vilken sotare jag själv vill?

Ja, Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.
Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften.

Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Hur ofta/sällan sotning ska göras bestämmer kommunen.

Imkanalen

köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren.

Kontakta oss om du vill du ha hjälp med sotning och/eller rengöring av din köksfläkt/imkanal.

Kontakta Mogge sotare Sotning & Ventilation Småland

Tel. 0761 975 333